ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της φύσης της Μετάφρασης μέσα από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και της πράξης της μετάφρασης ως κοινωνικού διαγλωσσικού φαινομένου. Στο κάθε μάθημα θα γίνεται αναφορά και ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του πεδίου των μεταφραστικών σπουδών, των βασικών εννοιών και μεταφραστικών μοντέλων και πρακτικών, με παράλληλη πρακτική εξάσκηση μέσα από διαφορετικά κείμενα, γλωσσικές ασκήσεις, αλλά και εξειδικευμένη ορολογία.

Βασικός άξονας προσέγγισης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον ρόλο της μετάφρασης ως διαπολιτισμικού φαινομένου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η αλλά και η εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς.

Η μετάφραση θα αντιμετωπιστεί ως ολιστικό φαινόμενο και η έμφαση δίνεται τόσο στην γλωσσική προαγωγή όσο και στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων.

2. Περιεχόμενο του μαθήματος. Κάθε τρίωρο μάθημα περιλαμβάνει:

α) Θεωρία: Παρουσίαση μεταφραστικών θεωριών και της μεταφρασεολογικής ορολογίας. Αναλυτική προσέγγιση της μεταφραστικής διαδικασίας.

β) Πράξη: Μετάφραση κειμένων που προέρχονται από ποικίλα κειμενικά είδη από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα και αντίστροφα, στρατηγικές μετάφρασης, ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων.

Έμφαση δίνεται στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς και στην ενδυνάμωση τόσο του γλωσσικού υπόβαθρου των σπουδαστών όσο των θεωρητικών τους γνώσεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση του αυτού του ετήσιου κύκλου οι σπουδαστές αναμένεται:

·         Να έχουν παρουσιάσει αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα.

·         Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις μεταφραστικές θεωρίες και να τις συνδυάζουν με τη μεταφραστική πράξη.

·         Να μεταφράζουν διαφορετικά κειμενικά είδη, και να αισθάνονται εξοικειωμένοι με τις συμβάσεις και τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου.

4.Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

Εργασίες και ασκήσεις τόσο στο χώρο του Διδασκαλείου όσο και στο σπίτι

Τρίωρη εξέταση σε δύο κείμενα – ένα από τα γαλλικά στα ελληνικά και ένα από τα ελληνικά στα γαλλικά