Εργαστήριο Προφορικού Γραπτού Λόγου και Πολιτισμού στην Ισπανική Επιπέδου Β2-Γ2

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- Εργαστήριο Προφορικού-Γραπτού Λόγου και Πολιτισμού (Β2-Γ2)

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως: 3

Το τμήμα αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλει στη συντήρηση των γνώσεων που έχουν κατακτηθεί από τους σπουδαστές επιπέδου Β2-Γ2, αλλά και στην διεύρυνσή τους, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη επαφή, πέραν της μορφολογικής και συντακτικής, με την πραγματολογική και πολιτισμική διάσταση της γλώσσας.

Επικεντρώνεται, λοιπόν, στην εμβάθυνση στις γλωσσικές δομές, μέσω κειμένων διαφόρων ειδών (γραπτών, ακουστικών, οπτικών) που αξιοποιούνται για να παροτρύνουν τους σπουδαστές να επαναλάβουν αλλά και να κατανοήσουν περαιτέρω το πλαίσιο μέσα στο οποίο ομιλείται η ισπανική γλώσσα, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Λατινική Αμερική.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των μαθημάτων δομείται σε θεματικές ενότητες, που μπορούν να συνδιαμορφώνονται ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, με στόχο, κατά την ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας, οι σπουδαστές να έχουν δουλέψει μέσω γλωσσικών ασκήσεων, αλλά και εργασιών, τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο.

Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, το Εργαστήριο στοχεύει και στην συλλογική δουλειά των συμμετεχόντων με την εκπόνηση και ομαδικών εργασιών, ως συνεισφορά στο συνολικό εκπαιδευτικό έργο του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.