Νομική Ορολογία στην Αγγλική

ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικών Σχολών της χώρας, δικηγόρους, νομικούς, ανθρώπους του δικαστικού σώματος, καθώς και διοικητικούς υπαλλήλους δικαστηρίων και σε όσους, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, έρχονται σε επαφή με τη νομική ορολογία, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία στην αγγλική γλώσσα.

Μέσα από τη δομή και τη θεματολογία του μαθήματος εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των ως άνω κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αποκτούν εξοικείωση με έννοιες και όρους της νομικής επιστήμης στην αγγλική, προκειμένου να μπορέσουν να τα ενσωματώσουν στο σώμα γνώσεων που ήδη χτίζουν, να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον είτε στον επαγγελματικό στίβο είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (σε Ελλάδα και εξωτερικό), ή να μπορούν να προσεγγίζουν απρόσκοπτα την ξένη (αγγλόφωνη) βιβλιογραφία σε εργασίες και μελέτες που πραγματοποιούν στα πλαίσια των σπουδών τους.

Σε ό,τι αφορά στους επαγγελματίες δικηγόρους, νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και διοικητικούς υπαλλήλους δικαστηρίων ή άλλων νομικών υπηρεσιών (του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα) και λοιπούς νομομαθείς, το μάθημα αυτό τούς παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για να φέρουν επιτυχώς σε πέρας νομικές μεταφράσεις, να συντάσσουν και να διεκπεραιώνουν αλληλογραφία, στην ξένη γλώσσα, καθώς και κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) με φορείς και υπηρεσίες της αλλοδαπής, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομικής και δικαστικής συνεργασίας και αρωγής, αλλά και να συμβάλλουν (ανάλογα με τη θέση και το ρόλο τους) στην απόδοση δικαιοσύνης και στην υπεράσπιση αλλόφωνων, οι οποίοι εμπλέκονται (είτε με την ιδιότητα του ενάγοντος είτε με την ιδιότητα του εναγόμενου) σε υποθέσεις που άπτονται της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.