Νομική Ορολογία στην Αγγλική Β

ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικών Σχολών της χώρας, δικηγόρους, νομικούς, ανθρώπους του δικαστικού σώματος, καθώς και διοικητικούς υπαλλήλους δικαστηρίων και σε όσους, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, έρχονται σε επαφή με τη νομική ορολογία, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία στην αγγλική γλώσσα. Οι εν λόγω σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Νομική Ορολογία Ι».

Μέσα από τη δομή και τη θεματολογία του μαθήματος εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων των ως άνω κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αποκτούν εξοικείωση με έννοιες και όρους της νομικής επιστήμης στην αγγλική, προκειμένου να μπορέσουν να τα ενσωματώσουν στο σώμα γνώσεων που ήδη χτίζουν, να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον είτε στον επαγγελματικό στίβο είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (σε Ελλάδα και εξωτερικό), ή να μπορούν να προσεγγίζουν απρόσκοπτα την ξένη (αγγλόφωνη) βιβλιογραφία σε εργασίες και μελέτες που πραγματοποιούν στα πλαίσια των σπουδών τους.

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εμβαθύνει ως προς το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται κατά το πρώτο έτος της «Νομικής Ορολογίας», προκειμένου να καλύψει, αφενός, ευρύτερο φάσμα γνωστικού αντικειμένου, αφετέρου, να συμπεριλάβει περισσότερους τομείς που άπτονται της νομικής ορολογίας.

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτό, επιχειρείται εισαγωγή στο εργατικό, το δημόσιο διεθνές, το συνταγματικό δίκαιο (ελληνικό και ευρωπαϊκό), το ποινικό δίκαιο (με έμφαση στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων), το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (με έμφαση στα σημεία της ατομικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων), το ναυτιλιακό δίκαιο, το αεροπορικό δίκαιο (και γενικότερα ό,τι αφορά στις διεθνείς μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου του διαστήματος), το τραπεζικό δίκαιο (σε αντιπαραβολή με το πτωχευτικό), το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, κ.ο.κ.