Νομική Ορολογία στη Γαλλική

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΟΜΗ

Φοίτηση: Ένα 3ο μάθημα την εβδομάδα.

Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Μύηση στο Γαλλικό και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Αντιμετώπιση των τρεχουσών καταστάσεων της νομικής ζωής.
 • Καλύτερη κατανόηση των διαφόρων τύπων νομικών κειμένων.
 • Καλύτερη κατανόηση της νομικής επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, μέσα από δραστηριότητες .
 • Να κατέχει κάποιος το νομικό λεξιλόγιο.
 • Να μάθει τη γραμματική που αφορά τα νομικά κείμενα.
 • Να μάθει την δομή νομικών κειμένων.
 • Να κατανοήσει την έννοια των νομικών κειμένων.

Καλύπτονται τα εξής:

 • Νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου.
 • Δομή, είδη και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των νομικών κειμένων. 
 • Διαφορές μεταξύ νομικών συστημάτων και μορφών εταιρειών και τρόποι αντιμετώπισής τους κατά τη μετάφραση. 
 • Μελέτη κειμένων (νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, διαθήκες, αγωγές, καταστατικά, συμβάσεις κ.ά.). 
 • Πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων των εξής κατηγοριών: Ποινικό δίκαιο/ποινική δικονομία (δικαστικές αποφάσεις) 
 • Δίκαιο εταιρειών (καταστατικά/συστατικές πράξεις, πρακτικά, βεβαιώσεις μητρώου εταιρειών, συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών) 
 • Εργατικό δίκαιο (συμβάσεις εργασίας) 
 • Γενικές αρχές αστικού δικαίου (πληρεξούσια)
 • Εμπράγματο δίκαιο (συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων) 
 • Κληρονομικό δίκαιο (διαθήκες, πιστοποιητικά κληρονομητηρίου) 
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (εκχώρηση εμπορικών σημάτων, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).